بررسی فرقه یزیدیه
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه ادیان و مذاهب
نام استاد/نام دانشجو : مهدوی حاجی