بررسی فرقه یزیدیه
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه ادیان و مذاهب
نام استاد/نام دانشجو : مهدوی حاجی